Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz, aşağıda bulunan konular başta olmak üzere, gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmet sunmaktadır.

 • Kat karşılığı İnşaat Sözleşmeler
 • Gelir Paylaşımlı İnşaat sözleşmeleri;
 • İnşaat Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar;
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve Taşınmazın İdare adına tescili davaları;
 • Kamulaştırmanın iptali davaları;
 • Tezyid-i bedel (kamulaştırma bedelinin arttırılması) davaları;
 • Kamulaştırmasız el koyma nedeni ile tazminat davaları;
 • Tapu İptali ve Tescil davaları;
 • Men-i Müdahale (müdahalenin önlenmesi) ve ecrimisil davaları;
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Şufa davaları (öncelikli alım),
 • 3194 sayılı İmar Kanunundan doğan adli ve İdari davalar;
 • Miras Hukukundan Doğan Davalar (tereke tespiti, tenkis, iade vs.);
 • Satış vaadi sözleşmeleri ve ilgili davaları;
 • Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi’ne göre mütekabiliyet esası uygun olan yabancılarla ilgili tapu iptali, tescil ve alacak davaları.